Privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion:
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies  Se vejledning og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, og deres formål.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.  Se vejledning

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte  Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos  Erhvervsstyrelsen

Personoplysninger
Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi IKKE sådanne informationer.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til  Kassereren 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Dansk Politihundeforening, Østsjællands Afdeling
Bråbyvej 79
4690 Haslev
Email: Kasserer Helle Klestrup h-kl@live.dk

 

Privatlivspolitik for Dansk Politihundeforening, Østsjællands Afdeling
16.05.18.

Dansk Politihundeforening, Østsjællands Afdelings dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dansk Politihundeforening, Østsjællands Afdeling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kasserer Helle Klestrup
Adresse: Bråbyvej 79, 4690 Haslev
CVR: 32 80 54 77
Mail: h-kl@live.dk
Website: http://www.oestsjaellands-politihundeforening.dk/

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger og oplysninger om lydighedshold-deltagere:
Almindelige personoplysninger:
– Navn
– Adresse
– Fødselsdato
– Indmeldelsesdato
– Mailadresse
– Telefon nr.
– Hundens oplysninger
– Eventuelle uddannelser i PH regi

Her indsamler vi oplysninger fra:

Vi får altid kun oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
• Behandling efter lovkrav.
• Behandling med samtykke.

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
• Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af konkurrenceaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til hovedforeningen, Dansk Politihundeforening, Dansk Politihundeforening Område 5, og afdelinger under Dansk Politihundeforening i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med konkurrenceaktivitet
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger:

I forbindelse med konkurrence- og mødeaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante afdelinger, områder og hovedforening.
1 gang årlig bliver der sendt en medlemsliste ud til alle medlemmer.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller som deltager på lydighedshold.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Deltagere på lydighedshold:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af kursusperioden i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 2 år efter kursusperiodens ophør.

Bogføringsbilag:

• Bogføringsbilag, gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om i henhold til dansk bogføringslov.
Vi kan opbevare visse oplysninger på medlemmer til statistik, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Dataunderleverandør:

Facebook – Hovedsæde Irland – Anvendes til Markedsføring

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.